دستگاه دوخت سرب

دستگاه دوخت سرب | K102

دستگاه دوخت سرب خصوصیات فنی

دستگاه دوخت سرب به کناره های پارچه های تگرال, کراس و اورگانزه و اماده سازی انها به طوریکه  در داخل ماشین های پهن شود میباشد.
 در سایه تنظیم کننده فشار الکترونیکی  کار کردن همگام
برای ورود منظم پارچه فتو سل کنترول کننده
سیستم تنظیم پارچه و ورود پارچه از توپهای کوچک
تنظیم کننده سفتی و یا نرمی پارچه از وقت ورود تا خروج و کنترول انتقال دهنده
 
فتو سل  تعقیب کننده  حساس به سرعت لغزش پارچه قبل از زه کشی کناره پارچه
سرعت کاری ما بین 0 الی 13 متر در دقیقه
فتو سل خاموش کننده دستگاه هنگام تمام شدن پارچه
فتو سل تعقیب کننده کناره پارچه قبل از زه کشی
سنسور خاموش کن در هنگام پاره شدن نخ
خاموش نمودن دستگاه هنگام مشاهده سرب گره خورده
سیسم مکنده واکوم جمع کننده کناره های پارچه های برش خورده
سبد لوله(انتخابی)

دستگاه دوخت سرب

دستگاه دوخت سرب تصویری

دستگاه دوخت سرب گالری

دستگاه دوخت سرب اطلاعات

کد محصول: K102