دستگاه های بافندگی خام با عرض باز

دستگاه های بافندگی خام با عرض باز | R101-3

دستگاه های بافندگی خام با عرض باز خصوصیات فنی

دستگا پیچاندن پارچه خام بازبه لوله  توام با کنترول بدو ن کش میباشد .
سیستم دادن هوا برای برطرف نمودن تا خوردگی کنار پارچه .
در پایان پارچه ویا در متراژ دلخواه دستگاه به طور اتوماتیک  خاموش میشود.
برای تامین پیچاندن منظم پارچه به توپ تعقیب کننده فتو سل کنار پارچه
دارای خصوصیات شناسائی کالیبراسیون جداگانه برای جنس هر نوع پارچه( 99 عدد)
حفاظت مانتیور کنترول از تابش نور های محیط خارجی و روشنائی دادن با لامپهای مخصوص
 
امکان اندازه گیری وزن توپ و با وصل شدن به دستگاه پرینت ونوشتن اتیکت و بارکد ( انتخابی)
با  گذراندن پارچه لوله شده از فطعات برش و باز نمودن در اوردن به حالت  عرض باز ( انتخابی

دستگاه های بافندگی خام با عرض باز

دستگاه های بافندگی خام با عرض باز تصویری

دستگاه های بافندگی خام با عرض باز گالری

دستگاه های بافندگی خام با عرض باز اطلاعات

کد محصول: R101-3