دستگاه باز کننده پارچه

دستگاه باز کننده پارچه | P102

دستگاه باز کننده پارچه خصوصیات فنی

خصوصیات فنی
 
دستگاه بازکننده پارچه های توپی و تکان دهنده با لرزش میباشد.
مانیتور کنترول کیفیت( انتخابی)
متراژ کننده( انتخابی)

دستگاه باز کننده پارچه

دستگاه باز کننده پارچه تصویری

دستگاه باز کننده پارچه گالری

دستگاه باز کننده پارچه اطلاعات

کد محصول: P102