دستگاه های کنترول پارچه و پیچاندن به توپ و قرقره

دستگاه های کنترول پارچه و پیچاندن به توپ و قرقره | R401-21

دستگاه های کنترول پارچه و پیچاندن به توپ و قرقره خصوصیات فنی

دستگاه پیچانده پارچه های بافته شده به روله و قرقره توام با منترول از طریق با مانتیور عریض میباشد.
در پایان پارچه ویا در متراژ دلخواه دستگاه به طور اتوماتیک  خاموش میشود.
دارای خصوصیات شناسائی کالیبراسیون جداگانه برای جنس هر نوع پارچه( 99 عدد)
امکان اندازه گیری وزن توپ و با وصل شدن به دستگاه پرینت نوشتن اتیکت و بارکد ( انتخابی)
حوضچه استیل تمیز کننده و شبکه استیلی جلو( انتخابی)
سبد قرقره و روله(انتخابی)

دستگاه های کنترول پارچه و پیچاندن به توپ و قرقره

دستگاه های کنترول پارچه و پیچاندن به توپ و قرقره تصویری

دستگاه های کنترول پارچه و پیچاندن به توپ و قرقره گالری

دستگاه های کنترول پارچه و پیچاندن به توپ و قرقره اطلاعات

کد محصول: R401-21