ماشین آلات نساجی

دستگاه برش پارچه لیزری

دستگاه برش پارچه لیزری

دستگاه دوخت سرب

دستگاه دوخت سرب

درام و سیم پیچ دو جداره دستگاه پیچ درام چهار جداره

درام و سیم پیچ دو جداره دستگاه پیچ درام چهار جداره

درام و سیم پیچ دو جداره دستگاه پیچ درام چهار جداره

درام و سیم پیچ دو جداره دستگاه پیچ درام چهار جداره

درام و سیم پیچ دو جداره دستگاه پیچ درام چهار جداره

درام و سیم پیچ دو جداره دستگاه پیچ درام چهار جداره

دستگاه تا کننده متر شده

دستگاه تا کننده متر شده

دستگاه پیچ پارچه به روی سلیندر های بزرگ

دستگاه پیچ پارچه به روی سلیندر های بزرگ

دستگه های کنترول لوله

دستگه های کنترول لوله

دستگاه های بافندگی خام با عرض باز

دستگاه های بافندگی خام با عرض باز

دستگاه های کنترول پارچه و پیچاندن به توپ و قرقره

دستگاه های کنترول پارچه و پیچاندن به توپ و قرقره

دستگاه های کنترول پارچه و پیچاندن به توپ و قرقره

دستگاه های کنترول پارچه و پیچاندن به توپ و قرقره

دستگاه های کنترول پارچه و پیچاندن به توپ و قرقره

دستگاه های کنترول پارچه و پیچاندن به توپ و قرقره

دستگاه باز کننده پارچه

دستگاه باز کننده پارچه

دستگاه بسته بندی اتوماتیک کامل به طور لوله ای

دستگاه بسته بندی اتوماتیک کامل به طور لوله ای

دستگاه بسته بندی نیمه اتوماتیک به طور لوله ای

دستگاه بسته بندی نیمه اتوماتیک به طور لوله ای

دستگاه باز کننده طناب خیس

دستگاه باز کننده طناب خیس

دستگاه های کنترول کننده و پیچ دهنده پارچه

دستگاه های کنترول کننده و پیچ دهنده پارچه

دستگاه های پیچ پارچه های تولید شده در دستگاه بافندگی

دستگاه های پیچ پارچه های تولید شده در دستگاه بافندگی

دستگاه های پیچ پارچه های تولید شده در دستگاه بافندگی

دستگاه های پیچ پارچه های تولید شده در دستگاه بافندگی

دستگاه های پیچ پارچه های تولید شده در دستگاه بافندگی

دستگاه های پیچ پارچه های تولید شده در دستگاه بافندگی

دستگاه تاب دهی دوک و لوله و همچنین باز نمودن به طور باز

دستگاه تاب دهی دوک و لوله و همچنین باز نمودن به طور باز

دستگاه اماده کننده کارتهای کار

دستگاه اماده کننده کارتهای کار

برش به متراژ دلخواه پارچه ناز ک زنانه

برش  به متراژ دلخواه  پارچه ناز ک زنانه
جستجو: